การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงหน้าฝน

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

แผนผังการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย