การเข้มงวดการดำเนินการนำสัตว์ลงภาคใต้ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน