การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ 1_แบบ กคร. 4

เอกสารแนบ 2_แบบ กคร. 5

เอกสารแนบ 3_บันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ 4_แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ 4_แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับเขต)

เอกสารแนบ 5_แบบติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

เอกสารแนบ 6_ข่าวปศุสัตว์