เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

ข่าวปศุสัตว์เฮโมฯ

องค์ความรู้เรื่องโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย