ซักซ้อมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเข้มงวด

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัด

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน