รายงานการเฝ้าระวังและการดำเนินการควบคุมโรค กรณีเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

เรียน  ปศุสัตว์เขต ๑ – ๙

 

ตามที่มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกระจายของโรคในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์โรคในพื้นที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จึงได้กำหนดรูปแบบรายงานการเฝ้าระวังและการดำเนินการควบคุมโรค กรณีเฉพาะกิจโรคปากและเท้าเปื่อย โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยประจำวันตามแบบรายงานการเฝ้าระวังและการดำเนินการควบคุมโรค กรณีเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

                        ๒.  รวบรวมสรุปผลการรายงานการเฝ้าระวังและการดำเนินการควบคุมโรคจากจังหวัดให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายใน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ของวัน
ถัดไป เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฯ และนำเสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป

                 

ดาวน์โหลด...

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์

โทร. ๐๒๖๕๓๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๓๑