ขอให้สำรองวัสดุเวชภัณฑ์ยาสำหรับควบคุมโรค

downdiskหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0610.03/ว 34803 ลว 21 ธันวาคม 2559

เรียน  ปศุสัตว์เขต 1 - 9 

ด้วยมาตรการดำเนินการควบคุมรักษาสัตว์ป่วยจากโรคระบาด เช่น โรคปากแล้วเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคพยาธิในเลือด มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุและเวชภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ยาปฏิชีวนะ ยากำจัดพยาธิในเลือด
ยาลดการอักเสบ ยาบำรุง รวมทั้ง เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา 20 ซีซี เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการบริหารวัสดุเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอและรวดเร็ว กรมปศุสัตว์จึงให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

      1. สำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อใช้ในการควบคุมโรคระบาดในภาวะฉุกเฉิน
      2. แจ้งสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ทราบ หากวัสดุเวชภัณฑ์จะหมดอายุภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      3. ดำเนินการตัดยอดบัญชีวัสดุเวชภัณฑ์ต่างๆ ตามแบบ กปศ.4ว รายงานวัสดุเวชภัณฑ์คงเหลือให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก