กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส ปี 2560

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โครงการ_กิจกรรมสำรวจความชุกฯ

แบบบันทึกประวัติสัตว์

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 1

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 2

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 3

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 4

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 5

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 6

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 7

พื้นที่สุ่มโคนมเขต 8

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 1

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 2

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 3

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 4

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 5

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 6

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 7

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 8

พื้นที่สุ่มกระบือเขต 9