กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสในแพะแกะ ปี 2560

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสในแพะและแกะ ปีงบประมาณ 2560

แบบบันทึกประวัติสัตว์

วิธีการระบุเลขที่ซีรัม

ประมาณการจำนวนตัวอย่างซีรัมที่ต้องเก็บ

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 1

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 2

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 3

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 4

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 5

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 6

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 7

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 8

พื้นที่สุ่มแพะแกะเขต 9