หนังสือเวียน

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 3 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนปี 2561
เป้าหมายการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-operation ประจำปีงบประมาณ 2561
การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับรองสถานภาพปลอดโรค และมาตรการป้องกันและควบคุุมโรค
เฝ้าระวังการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ซีโรไทป์ O สเตรน PanASia ในสัตว์กีบคู่
เฝ้าระวังกรณีตรวจพบโรคติดต่อจากเชื้อ Mycoplasma bovis ในฝูงโคประเทศนิวซีแลนด์
มาตรการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ สุกร รอบที่ 2 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค และประเมินสถานภาพโรค PRRS ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ปี 2561
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
ขอแจ้งรายละเอียดโอนจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการรณรงค์เร่งรัดสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ
โครงการเฝ้าระวัง และสำรวจโรคระบาดในผึ้งเลี้ยงเพื่อการบริโภคและส่งออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันในไก่ฯ รอบ 1 ปี 2561
โครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำปี 2561
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้มงวดมาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
เข้มงวดมาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง