หนังสือเวียน

โครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2560 (31 พ.ค.60)
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-operation ประจำปีงบประมาณ 2561
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่
ประชาสัมพันธ์เชิญนายสัตวแพทย์ส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23
โครงการประเมินความคุ้มโรคของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2560
รายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ Asia 1 ที่สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสในแพะแกะ ปี 2560
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2 และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560
สำรวจวัสดุครุภัณฑ์หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม
กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส ปี 2560
เตือนภัยกรณีสงสัยการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ A ในโคและกระบือ
กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมการเฝ้าระวังโรควัวบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560
เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ A
ขอให้สำรองวัสดุเวชภัณฑ์ยาสำหรับควบคุมโรค
รายงานการเฝ้าระวังและการดำเนินการควบคุมโรค กรณีเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย
มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ ฯ ปี 2560
ซักซ้อมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยอย่างเข้มงวด