หนังสือเวียน

เตือนภัยโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในกระบือและโคเนื้อ
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
มาตรการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
การเข้มงวดการดำเนินการนำสัตว์ลงภาคใต้ในช่วงเทศกาลฮารีรายอ
กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยภาคตะวันออก ปี2559
การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงหน้าฝน
การตรวจโรคบรูเซลโลสิสในโคและกระบือตามแผนปฏิบัติงานประจำปีเพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนมาตรการของโรคบรูเซลโลสิสในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2559
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซิส และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะแกะ ปี 2559
กิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปีงบประมาณ 2559
ชี้แจงการตรวจโรคบรูเซลโลสิสและโรคทูเบอร์คูโลสิสในสัตว์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิสและทูเบอร์คูโลสิส ปี 2559
แบบฟอร์มการประเมินตัวชี้วัดที่ 3 (ระดับความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่) ตามบทบาทภารกิจ (จังหวัด) ด้านสุขภาพสัตว์
โครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) 2559
รายงานการประชุมแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
กิจกรรมการเฝ้าระวังโรควัวบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559
การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ในสุกรในพื้นที่เสี่ยง ปี2559
หลักเกณฑ์การรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับสุกร และโค กระบือ แพะ แกะ