หนังสือเวียน

ประชุมสัมมนา "แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ระหว่าง สคบ.และ กสก.
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2559
ซักซ้อมมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance
รายงานการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี2558
การยืนยันยอดการจ้างเหมาปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2558
ซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ " แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน ปี 2559-2563"
แจ้งอนุมัติสนับสนุนงบประมาณค่าใช้สอยโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ WRD 2015
ประกาศฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ช่วงรณรงค์ ปี 2558
โครงการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
คุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2558
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558
โครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์
โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลสิส และโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2558
โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อติดต่อสื่อสารในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพสัตว์
โครงการอบรมการใช้งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า(Thai Rabies Net Ver.2)
โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรคและการประเมินสถานะโรคPRRS กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยประจำจังหวัด
ยืนยันยอดอัตราพนักงานราชการที่ใช้งบประมาณของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
เชิญประชุมการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทยอย่างยั่งยืน