IDP

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2561
การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑
รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2561
รายงานแผนผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่2/2560
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2560
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2559
รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559
รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2558 การดำเนินการตามตัวชี้วัด
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี 2558 ของ สคบ.
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558