การขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ด้วยกรมปศุสัตว์มีความประสงค์ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  ซึ่งจะลดความสูญเสียของเกษตรกรจากปัญหาโรคระบาด  มีผลผลิตดีมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร (GAP) ด้านผลิตปศุสัตว์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงได้เชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องมาตรฐานฟาร์ม และระบบการป้องกันโรค  เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมถิรทินรัตน์  ตึกจักรพิชัย ชั้น ๕  กรมปศุสัตว์