กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ปี60

นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม

วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางนโยบายการดำเนินงานการรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ