ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคนม

วันที่ 15 มกราคม 2561 หน่วย HHU พัทลุงร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคนมชนิดรวม 2 ไทป์ (ชุดที่ B61B) ในพื้นที่ตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 6 ราย จำนวนโคนมทั้งหมด 180 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี