โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม ระดับเขต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 - หนังสือ

- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม ระดับเขต

- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์


 

-

 

- เอกสารการฝึกอบรม

- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน