โครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๑ จังหวัดหนองคาย

       พิธีเปิดและพิธีแถลงข่าวการประชุมโครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๑ จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โดย อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย อธิบดีกรมการเลี้ยงสัตว์และการประมง ประเทศลาว และรองผู้ว่าราชการหนองคาย 


ภาพ/ข้อมูล Prapas Pinyocheep และ Willika Pensrisawan