โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านปศุสัตว์ (พ.ศ. 2559-2561)

            กรมปศุสัตว์ โดยสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้กำหนดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านปศุสัตว์ (พ.ศ. 2559-2561) ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2558 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านปศุสัตว์ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

 

ข้อมูลโดย สคบ.