“ แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน ปี 2558-2563 ”

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ “ แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน ปี 2558-2563 ” ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2558 โดยมี นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี