การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ครั้งที่ 1/2558

ด้วยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพื่อให้บุคคลากรขอสำนักฯ ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องๆ ได้มาถ่ายทอดและแรกเปลี่ยนความรู้กันภายในหน่วยงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558