โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance

กิจกรรม วันที่ 16 กันยายน 2558

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smart Surveillance”

การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ภายใต้การท างานของศูนย์สารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค ระบาดสัตว์ (D-warroom)”

กิจกรรม วันที่ 17 กันยายน 2558

การวิเคราะห์สถานการณ์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) ของระบบ e-Smart Surveillance