“วันป้องกันโรคเรบีส์” (พิษสุนัขบ้า)โลก 2558

“วันป้องกันโรคเรบีส์” (พิษสุนัขบ้า)โลก 2558 

           พิธีเปิดงานกิจกรรม “วันป้องกันโรคเรบีส์” (พิษสุนัขบ้า)โลก 2558 โดยมี ส.พญ.วิรงรอง หุ่นสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงาน วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม