สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์

             สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขอเข้าพบอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับทราบแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมป้องกันโรคสัตว์สู่คนและ Food bome disease ได้แก่การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี 2563 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โรคอุบัติใหม่ซ้ำ ตลอดจนการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร (เบต้าอโกนิส) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.