การประชุมแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559