การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 1 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3,4 ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. เอกสารประกอบวันที่ 1

2. เอกสารประกอบวันที่ 2

3. เอกสารประกอบวันที่ 3

4.เอกสารประกอบวันที่ 4 และการแบ่งกลุ่ม


20160209 145858 20160209 134618 20160209 182713 20160209 143304

20160211 173008 20160212 090628 20160212 090752 20160212 101902

 

VIDEO ภาพบรรยากาศภายในการสัมมนา 4 วัน ของการอบรม

 

ประเด็นคำถาม Q&A