การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 2

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 2 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,7,8,9 ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559