การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 3

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์" ครั้งที่ 3 พื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1,5,6 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 5