ติดตามการทำงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม และเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร  ผอ.สินชัย วิโรจน์วุฒิกุล ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี และสคบ. ร่วมติดตามการทำงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมสระแก้ว และเข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรโคนมในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพและองค์ประกอบน้ำนมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน