นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop)

นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop) ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 ซึ่งนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายอัครวุฒิ จำราเรียง และ นายศุภชัย แต่สกุล เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ จากบริษัท Marvelic Engine จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ กรมปศุสัตว์

ขอขอบคุณภาพกิจกรรม http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/activity/484-activity2559/1060-255903252