"แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของอย่างยั่งยืน ปี2559-2563"

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำ "แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของอย่างยั่งยืน ปี2559-2563" ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี