ประชุมหารือเพื่อกำหนดรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์

  P4200006

P4200007

P4200013P4200017

  kapook 11573 kapook 11580kapook 11585     

                 ด้วยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กลุ่มบำบัดโรคสัตว์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชุมหารือเพื่อกำหนดรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

ณ กรมปศุสัตว์ โดย ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานในการประชุม

ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

       1. ผู้แทนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

       2. ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

       3. ผู้แทนสัตวแพทยสภา

       4. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       5.ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       6. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

       7. ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

พื่อพิจารณาประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง-ขั้นต่ำของค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าบริการ

ในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559

                ** ซึ่งสามารถติดตามผลการประชุมจาก รายงานที่จะนำเผยแพร่ทางเวปไซต์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต่อไป