งานแถลงข่าว 4th OIE Global Conference on Veterinary Education

งานแถลงข่าว 4th OIE Global Conference on Veterinary Education วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดย น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวร่วมกับ Dr.Ronello C. Abila ผู้แทน OIE ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทย และ น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ อปนายกคนที่ 1 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ