ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์์ ปศข.8