กรมปศุสัตว์ร่วมแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อ(สถานพยาบาลสัตว์)

ขยะตดเชอ002

กรมปศุสัตว์บูรณาการแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศ

                             นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า การจัดการขยะ  ถูกหยิบยกขึ้นเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในแผน แม่บทการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 และได้มีการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในปีงบประมาณ 2559 กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่  ดูแลรับผิดชอบสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นสถานบริการการสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการ  พัฒนาการ จัดการขยะมูลฝอย รวมทั้ง มูลฝอย  ติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศด้วย

                             อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบายของ รัฐบาล จึงได้มีความเห็นร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลสัตว์ในด้านของบุคลากรผู้รับผิดชอบ การคัดแยก การเก็บรวบรวมสถานที่พักรวมการเคลื่อนย้ายและการกำจัด โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินการประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการจัดการมูลฝอย ติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการ ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

                                 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดความรู้ที่เกี่ยวข้องได้จาก “คู่มือแนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(ฉบับปรับปรุง)” ได้ที่เวบไซต์ ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (เมนูย่อย สถานพยาบาลสัตว์ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบำบัดโรคสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์  โทรศัพท์ 02 6534 444 ต่อ 4191-3 โทรสาร  02 6534 444 ต่อ 4192 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

********************************

ข้อมูล/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์