การประชุมด้านสุขภาพสัตว์ ระหว่าง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์เขต 1-9 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559

ระเบียบวาระการประชุมด้านสุขภาพสัตว์
ระหว่าง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์เขต 1-9 ประจำปี 2559
ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

****ดาวน์โหลดวาระการประชุม***

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม  กองสารวัตรฯ สถาบันฯ*****

*****ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเขต 1-9*******