คอร์สฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ; Joint Introductory course on Field Epidemiology and Biostatistics

 
คอร์สฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ; Joint Introductory course on Field Epidemiology and Biostatistics ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ณ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นคอร์สฝึกอบรมที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่าง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุข นายแพทย์ และนายสัตวแพทย์ ทั้งจากประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ ภูมิภาคเอเชียเอเชียใต้

พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ประเมิน จัทรวิมล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี พญ. วรรณา หาญเชาว์วรกุล เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ. อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั้ง 
ผู้แทนจาก WHO 
ผู้แทนจาก FAO-RAP ( น.สพ.ดร. คเชนท์ วงศ์สถาพรชัย) 
ผู้แทนจาก MoPH-TUC (Dr. John MacArthur)
ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ น.สพ. ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
และ นพ. ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้

ข้อมูล/ภาพ สพ.ญ.นพศร เกื้อตะโก