ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานในการพิธีเปิดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แพะ

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธานในการพิธีเปิดอบรมเกษตรกรหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์แพะ ตามโครงการไถ่ชีวิตแพะปลอดโรคจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และโครงการสัมมาชีพต้นแบบด้านปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาให้จังหวัดนนทบุรีมีฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซีส ระดับ A " พร้อมด้วย นายสืบพงศ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรจังหวัดนนทบุรีคนที่ ๒ ร่วมตัดริบบิ้น ในวันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี