การประชุมถ่ายโอนภารกิจสู่อปท.

 นายวีรชาติเขื่อนรัตน์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงภารกิจของกรมปศุสัตว์ที่เสนอถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ( ฉบับที่ 3) พร้อมด้วยผอ. สคบ. / หน. กพร. / และเจ้าหน้าที่ที่กี่ยวข้องวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวทีสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล 
ภาพ / ปริญา, ข่าว / พิจารณา
http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/executivenews/2186-2016-10-18-05-46-24