การประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2559

การประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2559 โดยมี นสพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ.สพส เป็นประธาน พร้อมคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจาก สคบ. เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์

ภาพข่าว สุรเดช/สคบ.