ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

การประชุมเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง
โครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม 5 ส Big cleaning day
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์เร่งรัดการสร้างฟาร์มปลอดโรคในแพะ
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หน่วย DHHU พัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมฟาร์มโคนมใน อ.เมือง จ.พัทลุง
ประชุมเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์การผลิตและการตลาดสุกรครั้งที่ 2/2560
กิจกรรมวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ