ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของแข็งรวมในน้ำนมดิบ
๑๐๐ ปีธงชาติไทยร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
การประชุมวางแผนการแก้ไขปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบของสหกรณ์ในจังหวดประจวบคีรีขันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงโคนมที่เหมาะสม"
การทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อย ปี 2559-2566
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมปศุสัตว์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM)
กิจกรรม "ชาวปศุสัตว์ร่วมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม"
กิจกรรมงานวันสัตวแพทย์ไทย
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการฝึกอบรม หลักสูตรการรับรองแบบกลุ่ม (Group Certification) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System)