ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า
กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพประชุมประสานความร่วมมือการทำงานด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า ปี60
การขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
สงกรานต์ สืบสารประเพณีไทย สุขใจทั่วหล้า ชาว "สคบ."
การประชุมคณะทำงานพิจารณากฎหมายอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2559
ประชุมติดตามการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานสถานการณ์ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ในคณะติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์
การจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานโปรแกรม R สำหรับนักวิจัยด้านระบาดวิทยา
กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้