ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Epidemiological and ecological modeling of Nipah virus infection in pig population in Thailand"
การรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์สำกรับสัตว์เล็กจากเครือข่ายคนรักหมาในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ร่วมแสดงจิตรอาสา ณ เต้นท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้องสนามหลวง
PRINCESS'S CUP THAILAND
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ PRINCESS'S CUP THAILAND
การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างกฎหมายกำหนดมาตราการคุ้มครองช้างไทย ครั้งที่ 2 /2559
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 41 (ICVS, 2016)
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560