ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

กิจกรรม“รวมพลังแห่งความภักดี”
หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) ลงพื้นที่ควบคุมโรคคอบวม จังหวัดสระแก้ว
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "โรคระบาดที่มีค้างคาวเป็นแหล่งพาหะและโมเดลที่ใช้ศึกษาการระบาด"
การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการคุ้มครองช้างไทย
กรมปศุสัตว์ประชุมแนวทางตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและชมนิทรรศการโครงการพระราชดำริ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การประชุม The 4th Conference on Animal Health Situation/Surveillance Data Analysis
The Fourth Conference on Animal Health Situation/Surveillance Data Analysis, 2016
ผู้แทนกรมฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"