ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

การประชุมถ่ายโอนภารกิจสู่อปท.
คอร์สฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระบาดวิทยาภาคสนาม ; Joint Introductory course on Field Epidemiology and Biostatistics
การประชุมด้านสุขภาพสัตว์ ระหว่าง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์เขต 1-9 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
กรมปศุสัตว์ร่วมแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อ(สถานพยาบาลสัตว์)
ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์์ ปศข.8
งานแถลงข่าว 4th OIE Global Conference on Veterinary Education
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี
ประชุมหารือเพื่อกำหนดรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลสัตว์และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์
"แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของอย่างยั่งยืน ปี2559-2563"
นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla! 3.x Mastering Workshop)