ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในระบบ e-Smartsurveillance
Thai-LAO
การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ครั้งที่ 1/2558
โครงการประชุมสัมนาการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net Ver.2)
BIKE FOR MOM
โครงการอบรมการใช้งานปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ประจำปี 2558 เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
“ แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน ปี 2558-2563 ”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ด้านปศุสัตว์ (พ.ศ. 2559-2561)
โครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ ๑ จังหวัดหนองคาย
สถาบันฯช้าง ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์