ภาพกิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนา

KM Forum "Dcontrol Innovation"
สถาบันฯช้าง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการด้านสุขภาพสัตว์และทำทะเบียนประวัติช้าง
กรมปศุสัตว์ฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ
สคบ.หารือ สำนักอนามัย ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
การประชุม The ASEAN Sectoral Working Group on Livestock ครั้งที่ 23
กระทรวงเกษตรฯประชุมขับเคลื่อนการเกษตรต่างประเทศ
งานฝึกสหกิจ เข้าหมู่บ้านช้างเป็นวันที่ 3
การประชุมความร่วมมือด้านการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและการจัดการเคลื่อนย้ายสัตว์ของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558