FAQ

FAQ ส่วนโรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง


1.    ถาม    ติดต่อขอซื้อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยได้ที่ไหนบ้าง
ตอบ    ติดต่อขอซื้อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่

2.    ถาม    ช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยประจำปี
ตอบ    ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม – มกราคม ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

3.    ถาม    หากพบสัตว์แสดงอาการป่วย หรือตาย ควรทำอย่างไร
ตอบ     แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการควบคุมโรค และไม่ควรเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือซากสัตว์ไปที่อื่น

4.    ถาม     สัตว์ที่ป่วยหรือตาย นำไปบริโภคได้หรือไม่
ตอบ    ไม่ควรบริโภค เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค และทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่นๆได้

5.    ถาม    การป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ฟาร์ม
ตอบ    เน้นการสุขาภิบาลภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การจัดการโรงเรือน หรือคอกสัตว์ที่ดี มีหลังคาป้องกันฝน ลม ละอองฝนได้เป็นอย่างดี มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ให้พร้อม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง และที่สำคัญต้องพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งเข้าและออกจากบริเวณฟาร์ม และเข้มงวดเรื่องคนงานในเล้าคลอด ห้ามปะปนกับส่วนอื่น รวมทั้งเข้มงวดเรื่องการฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือน เลือกซื้อสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรกักสัตว์ก่อนนำเข้ารวมฝูง หมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงของตน หรือใกล้เคียง หากพบเห็นสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องรีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที เพื่อตรวจสอบโดยเร็ว และลดความเสียหายจากโรคระบาด

 

คำถาม-คำตอบ โรคไข้หวัดนก

1. โรคไข้หวัดนกคืออะไร
    โรคไข้หวัดนกเกิดจากเชื้อไวรัส Influenza type A หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ จัดอยู่ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งเป็น RNA Virus ชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมีแอนติเจนที่ผิวที่สำคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 16 ชนิด และ Neuraminidase (N) 9 ชนิด เชื้อไวรัสสามารถเปลี่ยนแปลงแอนติเจนได้ง่าย โดยการเปลี่ยนแปลงแอนติเจนเพียงเล็กน้อย (Antigenic drift) หรือมีการเปลี่ยนแปลงยีนในกรณีที่เซลล์มีการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิดที่แตกต่างกัน กลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Antigenic shift) ขึ้นมาได้และเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดทั่วโลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือแบบรุนแรงมาก (Highly pathogenic avian influenza: HPAI) และแบบรุนแรงน้อย (Low pathogenic avian influenza: LPAI)
2. สัตว์ชนิดใดที่สามารถติดโรคไข้หวัดนก
    ไก่ เป็ด ห่าน ไก่งวง ไก่ต๊อก นกกระทา ไก่ฟ้า นกพิราบ นกสวยงาม ตลอดจนนกป่าชนิดอื่นๆ และสุกรสามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนี้ได้ ทั้งนี้สัตว์เหล่านี้จะแสดงอาการป่วยให้เห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ที่ ติดเชื้อ หรือชนิดของเชื้อไวรัสว่าเป็นแบบใด
3. แหล่งของโรคและการติดต่อของโรคนี้เป็นอย่างไร
    การติดเชื้อในฝูงสัตว์
    เชื้อไวรัสไข้หวัดนกอาจเข้ามาในฝูงหรือในหมู่บ้านได้หลายทาง ได้แก่

  •  มีการซื้อหรือได้รับสัตว์ปีกเข้ามาใหม่ในฝูง หรือบริเวณพื้นที่ที่เลี้ยง ถึงแม้ว่าสัตว์ปีกนั้นๆจะไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น
  •  มีบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง คนงาน พ่อค้า เจ้าหน้าที่ คนงานที่มาส่งอาหารสัตว์ หรือบุคคลอื่นๆ) เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ที่เลี้ยง ภายหลังกลับจากฟาร์มสัตว์ปีกใดๆ หรือกลับจากตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต โรงฆ่า หรือโรงชำแหละสัตว์ปีก ห้องแลป หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่งมีการติดเชื้อหรือปนเปื้อนเชื้อโรคไข้หวัดนก โดยบุคคลเหล่านี้อาจเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสติดมากับ เสื้อผ้า รองเท้า ยานพาหนะ (เช่น ล้อรถ) หรือตะกร้าใส่ไข่ และอื่นๆ